• banner 102a

Oferta

Mapy do celów projektowych

- powstaje przez aktualizację mapy zasadniczej w obszarze planowanej inwestycji oraz, w razie konieczności, mapa taka uzupełniana jest o dodatkową treść, zgodnie z wymogami aktualnych przepisów prawa. Odbywa się to na drodze pomiaru terenowego wykonywanego przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego posiadające odpowiednie uprawnienia. Mapa do celów projektowych potrzebna jest m.in. przy sporządzaniu projektów architektoniczno-budowlanych takich jak np. plan zagospodarowania działki, niezbędny do uzyskania pozwolenia na budowę. Treścią takiej mapy są elementy ewidencji gruntów i budynków, zagospodarowania terenu a także sieci uzbrojenia terenu. Najczęściej sporządza się ją w skalach 1:500 oraz 1:1000. Dodatkowo aktualizacji podlega pas szerokości 30 m okalający teren inwestycji.

Geodezyjna obsługa inwestycji

Zgodnie z prawem budowlanym wszystkie obiekty, które wymagają pozwolenia na budowę, muszą zostać wyznaczone w terenie przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego przed rozpoczęciem realizacji. Zadaniem geodezyjnego wytyczania obiektów budowlanych w terenie jest zapewnienie tym obiektom przestrzennego usytuowania zgodnego z projektem, a w szczególności zachowanie przewidzianego w projekcie usytuowania wytyczanych obiektów względem sąsiednich obiektów istniejących i projektowanych oraz wzglądem granic działek. Prace te polegają na odpowiednim zamarkowaniu w terenie: osi konstrukcyjnych budowli, czy też punktów załamania projektowanego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, jak również stabilizacja punktów osnowy realizacyjnej i reperów wysokościowych.

 Inwentaryzacja powykonawcza
 
Wszystkie obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz sieci uzbrojenia podziemnego terenu podlegają inwentaryzacji przez jednostki wykonawstwa geodezyjnego.
Obowiązek ten nakładają na inwestora przepisy Prawa budowlanego oraz prawa Geodezyjnego i kartograficznego. W celu zakończenia budowy niezbędna staje się mapa inwentaryzacji powykonawczej. Jest to dokument, który poświadcza ujawnienie nowo wybudowanych obiektów w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.
Mapa z inwentaryzacji powykonawczej stanowi również jeden z podstawowych elementów niezbędnych podczas procesu starania się o pozwolenie na użytkowanie.


 Podział nieruchomości

Polega na wydzieleniu części nieruchomości, przeważnie celem przeniesienia jej własności przez dotychczasowego właściciela na rzecz nowego właściciela.
W ujęciu wieczysto-księgowym podział nieruchomości polega na odłączeniu z dotychczasowej księgi wieczystej, co najmniej jednej działki gruntu wchodzącej w jej skład (wykreślenie z I działu księgi wieczystej) i założenie dla niej nowej księgi wieczystej. W ujęciu administracyjno-prawnym podział nieruchomości polega na określeniu w dotychczasowych jej granicach, innej konfiguracji geodezyjnej działek gruntu wchodzących w jej skład, bez zmiany jej dotychczasowego właściciela – podział geodezyjny.
 Proces podziału nieruchomości to okres od kilku tygodni do kilku miesięcy. Okres ten uzależniony jest od wielu czynników. Najważniejsze z nich to:
 rodzaj nieruchomości podlegającej podziałowi (teren rolny, czy też objęty planem zagospodarowania przestrzennego), wielkość nieruchomości, stan prawny gruntu,
 źródłowa dokumentacja techniczna określająca położenie znaków granicznych i wiele innych.

Wznowienie granic

1. Przesunięte, uszkodzone lub zniszczone znaki graniczne, ustalone uprzednio, mogą być wznowione bez przeprowadzenia postępowania rozgraniczeniowego, jeżeli istnieją dokumenty pozwalające na określenie ich pierwotnego położenia. Jeżeli jednak wyniknie spór co do położenia znaków, strony mogą wystąpić do sądu o rozstrzygnięcie sprawy.

2. Wznowienia znaków granicznych dokonują, na zlecenie zainteresowanych, podmioty prowadzące działalność gospodarczą i inne jednostki, o których mowa w art. 11 podmioty wykonujące prace geodezyjne i kartograficzne, .

3. O czynnościach wznowienia znaków granicznych zawiadamia się zainteresowane strony. Do zawiadomień stosuje się przepisy art. 32 wezwanie do stawienia się na gruncie, ust. 1-4.

4. Z czynności wznowienia znaków granicznych sporządza się protokół.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio przy wyznaczaniu punktów granicznych ujawnionych uprzednio w ewidencji gruntów i budynków.

Oraz wiele innych opracowań geodezyjnych na potrzeby klientów

ul. Słoneczna 21
24-150 Nałęczów
tel. 600 385 775

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mapka